Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.03. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek voor u aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de acceptatiecheck alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Basis
Sneller inzicht in vertaalde helpteksten

In de functie Talen (MTALEN) kunt u met de shortcut Vertaalde helpteksten de Nederlandse (standaard)helpteksten vertalen. Bij elke upgrade komen aanpassingen mee in de programmatuur. Dit kan tot gevolg hebben dat een standaard helptekst is gewijzigd en u hiervoor de vertaling(en) wilt bijwerken.

Daarom is in de browser het veld ‘Gewijzigde helptekst’ toegevoegd. Wanneer u dit veld als kolom in de weergave opneemt, kunt u snel en gemakkelijk de vertaling van de gewijzigde helpteksten controleren en, waar nodig, aanpassen.

(Met behulp van het filter ‘Helptekst gewijzigd’ kunt u gemakkelijk filteren op de helpteksten die gewijzigd zijn.) Daarna kunt u de vertaling afronden met de actie Vertaling akkoord of via het gelijknamige veld in het formulier.

Sjablonen via wildcards voor meerdere afdelingen instelbaar

In de functie Formulieren (MFORMC) vindt u alle documentformulieren die het systeem gebruikt. Per formulier legt u vast welke sjablonen u wilt gebruiken. Daarnaast heeft u via de shortcut Documentsets inzicht in de documenten die op basis van de gekoppelde sjablonen zijn gegenereerd.

Vanaf deze versie kunt u bij het vastleggen van sjablonen in het veld ‘Afdeling’ gebruik maken van de wildcards ‘.’ en/of ‘*’. Dit geeft u de mogelijkheid om één sjabloon voor meerdere afdelingen in te richten. Het teken ‘*’ in de afdelingscode staat hierbij voor een reeks willekeurige tekens en het teken ‘.’ voor één willekeurig teken. Voorbeeld:

  • 616 = Het sjabloon geldt alleen voor afdeling 616.
  • 61* = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met de karakters ’61’.
  • 6.. = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met het karakter ‘6’ en daarachter nog twee willekeurige anders karakters.
  • * = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen.

(Houd u er rekening mee dat de afdelingscode standaard maximaal 4 tekens kan bevatten.)

Systeemvariabelen beschikbaar bij suggest-definities

Met de functie Suggest-definities (MSUGGE) kunt u de instellingen van de suggest-functionaliteit onderhouden. Dit zijn de suggesties die bij het invullen van een veld worden getoond. De suggest-definities worden standaard door AllSolutions uitgeleverd. Wanneer u wilt dat een suggest op een bepaalde plek anders werkt, kunt u dit met deze functie inregelen.

Vanaf deze versie kunt u in de suggest-definities een koppeling maken naar een extra tabel. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat informatie uit een bijbehorende tabel in de suggest wordt getoond. Of dat de suggest alleen de records uit de gekoppelde tabel toont. Hiermee kunt u bijvoorbeeld bij de suggest op projecten ook de naam van de bijbehorende debiteur laten tonen (door een koppeling met de debiteurentabel). Of in de weekstaat van een medewerker ervoor zorgen dat de suggest alleen de activiteiten toont waarvoor de medewerker is geautoriseerd (via een koppeling met de ab07: de autorisatietabel van medewerkers en activiteiten).

De informatie uit de extra tabel kunt u alleen aanvullend in de suggest laten opnemen. U kunt dus niet zoeken op de velden uit de gekoppelde tabel. Als u bijvoorbeeld bij de suggest op een project de naam van de debiteur hebt toegevoegd, kunt u de projecten niet op basis van de debiteurnaam zoeken.

Wij raden u aan eventuele toevoegingen en aanpassingen in de suggest-definities altijd met uw consultant af te stemmen, zodat de koppeling op een efficiënte manier via de juiste indexen wordt gelegd.

Business Intelligence
Snapshots voor specifieke bedrijven/afdelingen instelbaar

In deze versie is de mogelijkheid om snapshots voor verschillende bedrijven/afdelingen uit te voeren, verbeterd. In het onderdeel Instellingen is het veld Selectiewijze bedrijven/afdelingen toegevoegd. Met dit veld kunt u aangeven voor welke bedrijven/afdelingen u het snapshot wilt laten uitvoeren:

  • Bedrijf/afdeling waaronder snapshot is aangemaakt
  • Alle bedrijven/afdelingen
  • Specifieke selectie

Wanneer u kiest voor Specifieke selectie wordt een aanvullend veld getoond waarin u de specifieke bedrijven/afdelingen kunt opgeven. Afhankelijk van de gekozen instelling toont de rapportage vervolgens informatie op basis van het bedrijf/afdeling waaronder de gebruiker op dat moment is ingelogd (mits deze binnen de opgegeven selectie valt).

Met deze uitbreiding kunt u een snapshot specifieker voor een bedrijf/afdeling autoriseren, zodat deze alleen wordt gegenereerd voor die bedrijven/afdelingen waarvoor de rapportage van toepassing is.

Heeft u snapshots die voor alle bedrijven worden uitgevoerd? Dan raden wij u aan om na de upgrade de snapshots in uw omgeving na te lopen en (waar van toepassing) de instelling op de nieuwe selectiewijze aan te passen. Wanneer er minder snapshots worden gegenereerd is er een lagere belasting van de batch jobs. Dit komt de performance van uw omgeving ten goede! Uw consultant kan u hierbij ondersteunen.

Doorstart vanuit legenda naar overzicht snapshot

Bij de grafische rapportage kunt u instellen welke informatie u in de legenda wilt tonen. U heeft hierbij de keuze uit Standaard, Beperkt, Alleen kleurverklaring en Geen. Wanneer u kiest voor de eerste twee opties wordt bij de Rapportage eigenschappen (onder de grafische rapportage) onder andere getoond welk snapshot het betreft. Met een klik op het snapshotnummer kunt u direct naar het overzicht van het snapshot te navigeren.

Vanaf deze versie wordt in het datasheet van het snapshot overzicht getoond op welke browser/functie de snapshot draait en onder welke weergave(set) de bijbehorende rapportage is opgebouwd. Dit maakt het beheer van de grafische rapportages een stuk eenvoudiger. De genoemde navigatie is overigens alleen mogelijk als u geautoriseerd bent voor de functie Snapshots (MSNAPS).

Configuraties
Direct inzicht met nieuwe shortcut ‘Contractregels’

In de functie Configuraties (MCONFI) is de shortcut Contractregels toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de contractonderdelen raadplegen die op de configuratie van toepassing zijn. Op deze manier heeft u direct inzicht in de bijbehorende informatie.

Shortcuts bij planbord configuratie

In het planbord van de configuratie zijn de acties Gekoppelde medewerkers en Verhuurorder tonen verplaatst. Deze zijn voortaan als shortcuts in het scherm opgenomen.

CRM
Importfunctie Relaties uitgebreid

Met de functie Importeren Relaties (VIMREL) kunt u op basis van een ingevuld Excel-bestand nieuwe relaties en contactpersonen aanmaken. Vanaf deze versie heeft u ook de mogelijkheid om bij al aanwezige relaties (organisaties/scholen/besturen) nieuwe contactpersonen te importeren. Hierbij vult u – naast de gegevens van de contactpersoon – de volgende kolommen in het sjabloon in ieder geval verplicht in:

  • Organisatie/School/Bestuur: Relatienummer, Zoeknaam, Naam (Correspondentieadres), Landcode (Correspondentieadres), Naam (Bezoekadres), Landcode (Bezoekadres), Mailingcode relatie, Taalcode
  • Contactpersoon: Mailingcode contactpersoon (Mailingwijze, Voorkeur postadres), Taalcode (contactpersoon)
Financieel
Fiatteren Inkoopfacturen: Direct inzicht met nieuwe shortcut ‘Verplichtingen’

In de functie Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW) is de shortcut Verplichtingen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de verplichtingen raadplegen die aan de geboekte inkoopfactuur zijn gekoppeld. Op deze manier heeft u bij het fiatteren van een inkoopfactuur direct inzicht in de bijbehorende informatie.

Betaaladvies: Direct inzicht met nieuwe shortcut ‘Inkoopfactuur’

In de functie Aanmaken Betaaladvies (Euro-Betalingen Binnen SEPA-Zone) (MSELAB) is de shortcut Inkoopfactuur toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de gegevens van de geboekte inkoopfactuur raadplegen. Op deze manier heeft u bij het aanmaken van het betaaladvies voortaan direct inzicht in de bijbehorende informatie.

Elektronische aangifte belastingdienst 2016

Vanaf 2016 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen dan een iets andere inhoud dan die van 2015. Daarom is de AllSolutions software zo aangepast dat u bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar u aangifte wilt doen. In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kunt u de regels bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2015 zijn afgehandeld, kunt u het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2016).

Elektronische Bankafschriften: Gebruik van wildcards in matchregels mogelijk

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld. In de matchregels kunt u aangeven hoe u de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

Vanaf deze versie kunt u bij de velden ‘Rekeningnummer/IBAN afschrift’, ‘Tegenrekening/IBAN’ en ‘Transactiesoort’ de wildcards ‘*’ en/of ‘.’ gebruiken. Het teken ‘*’ staat hierbij voor een reeks willekeurige karakters en het teken ‘.’ voor één willekeurig karakter.
Voorbeeld (in geval van IBAN): Wanneer een matchingsregel alleen van toepassing is op IBAN-nummers van de ABN-AMRO, dan vult u hier ‘NL..ABNA*‘ in.

Hiermee heeft u nu ook de mogelijkheid om matchregels te maken op basis van de combinatie transactiecode en bankcode (af te leiden uit de IBAN).

Inkoopfacturen: Direct inzicht met nieuwe shortcut ‘Verplichtingen’

In de functies Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) en Inkoopfacturen (MINFKT) is de shortcut Verplichtingen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de verplichtingen raadplegen die aan de geboekte inkoopfactuur zijn gekoppeld. Op deze manier heeft u direct inzicht in de bijbehorende informatie.

Fiatteren inkoopfacturen uitstellen uitgebreid

In de functie Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW) is de actie Wel/niet later fiatteren beschikbaar. Hiermee kunt u aangeven dat u de fiattering van een inkoopfactuur wilt uitstellen naar een later moment. Als u deze actie gebruikt, gaat de inkoopfactuur naar de status Later fiatteren.

In deze versie is deze functionaliteit uitgebreid. U kunt nu ook een reden opgeven waarom de fiattering van de inkoopfactuur wordt uitgesteld. In de browser kunt u het filter Status fiattering gebruiken om de inkoopfacturen waarvan u de fiattering heeft uitgesteld, op te vragen. De opmerking die in dit veld wordt ingevoerd, kunt u met het veld Opmerking bij ‘later fiatteren’ (kr84.later-fiat-edit) aan uw weergave toevoegen. Op deze manier heeft u direct inzicht in de bijbehorende informatie.

HRM
Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd

Wettelijke verlofuren mogen nooit worden uitbetaald, behalve aan het einde van het dienstverband. Vanaf deze versie kunt u bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van wettelijke verlofuren registreren. Dit geeft u de mogelijkheid om bij een uitdiensttreding ook de wettelijke verlofuren te kunnen uitbetalen.

Invoeren van declaraties verbeterd

Om het invoeren van Declaraties (MDECLA/MDCFRM) te vereenvoudigen (bijvoorbeeld voor externe personen die minder bekend zijn met het systeem) is het formulier intuïtiever gemaakt. De ‘declaratiecodes’ waarop een persoon mag declareren, worden vanaf nu getoond op volgorde van omschrijving. Ook de ‘btw-codes’ en de ‘kostendragers’ worden voortaan op volgorde van omschrijving getoond (alleen als deze voor de declarant van toepassing zijn).

Logistiek
Orders: Maximum aantal orderregels verhoogd

In de functie Orders (MORDER) is het maximum aantal orderregels per order verhoogd naar 9.999.

Afwijkende boekdatum bij gereed melden assemblageorders mogelijk

Bij het gereed melden van assemblageorders is het veld ‘Datum gereedmelding’ toegevoegd. Met deze veld kunt u aangeven op welke datum u de afboeking van de voorraad en de bijbehorende financiële afboeking wilt laten plaatsvinden. Dit veld wordt default gevuld met de systeemdatum (= standaard werkwijze).

Service en Onderhoud
Hyperlink geactiveerd voor contract

Vanaf deze versie is voor de Contracten (MKONTR) een hyperlink toegevoegd. Dit betekent dat u op alle locaties waar contracten zijn opgenomen, via een hyperlink naar de browser met de contracten kunt navigeren (als u voor deze functie geautoriseerd bent).