Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.02. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek voor u aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de acceptatiecheck alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen
E-mails afgestemd op de taal van de ontvanger

In deze versie is het versturen van automatische e-mails vanuit het systeem verbeterd. Tot nu toe werden de e-mails verzonden in de taal van de verzender. Het systeem kijkt voortaan naar de taal zoals die is vastgelegd bij de geadresseerde(n).

Overigens wordt AllSolutions standaard uitgeleverd met Engelse vertalingen. Wilt u ook andere talen gebruiken, bijvoorbeeld in de (systeem)teksten die AllSolutions in e-mailberichten afdrukt? Dan heeft u zelf de mogelijkheid om via de functie Genereren Lijst Te Vertalen Teksten (VTALEN) de te vertalen teksten te genereren. Vervolgens kunt u in de functie Talen (MTALEN) de gewenste vertalingen toevoegen.

Initiële waardes ook instellen voor formulieren achter een actie

Met de actie Instellingen wijzigen in het part Applicatiebeheer (aan de rechterkant van het scherm) kunt u velden onder andere voorzien van een initiële waarde. Als een formulier wordt gestart via een actie was het voorheen echter niet altijd mogelijk velden een initiële waarde mee te geven.

In deze versie is de functionaliteit verbeterd. Hierdoor heeft u nu ook de optie om velden op dit soort formulieren (gestart via een actie) te voorzien van een initiële waarde. Dit geeft u meer mogelijkheden om de invulvelden in het scherm te ‘finetunen’ voor uw eindgebruikers.

Basis
Bedrijf in signaleringse-mail alerts opgenomen

Per medewerker kunt u diverse alerts instellen, waarbij u per alert het signaleringsaantal kunt vastleggen. Hierbij kunt u ook aangeven of bij het bereiken van dit aantal de gebruiker een e-mailbericht ontvangt. De functie Signaleren Alerts naar Medewerkers (VALERT) kunt u gebruiken om personen automatisch per e-mail te attenderen op bepaalde alerts. Deze functie is veelal opgenomen in een Program Batch Job (MJOBNR) om het systeem automatisch de signaleringsmails te laten versturen.

Vanaf deze versie wordt in de signaleringse-mail ter informatie ook het bedrijf vermeld waarop de alert betrekking heeft. Als u in uw omgeving met meerdere bedrijven werkt en per bedrijf alerts heeft ingesteld, is het voortaan voor de gebruiker duidelijker op welk bedrijf de alert betrekking heeft.

CRM
Functie ‘Verwerken Wijzigingen Verkoopteam’ vervallen

In deze versie is de functie Verwerken Wijzigingen Verkoopteam (VWYVER) komen te vervallen. Deze verwerkingsfunctie bleek achterhaald. In plaats hiervan kunt u voortaan de functie Verwerken Wijziging Accountmanager (VWYACC) gebruiken die in versie 10.0.18 aan AllSolutions is toegevoegd.

Bij dossier de contacthistorie en aantekeningen van hulpvraag inzien

Bij zowel de Hulpvragen (MHULPV) als de Dossiers (MDOSSI) kunt u aantekeningen, telefoonnotities, acties, bezoekrapporten, e-mailarchief en contacthistorie vastleggen/raadplegen. Wanneer een dossier naar aanleiding van een hulpvraag wordt aangemaakt, is het wenselijk om vanuit het dossier ook alle gegevens van de gekoppelde hulpvraag te kunnen inzien. Daarom tonen de shortcuts in de functie Dossiers (MDOSSI) vanaf deze versie ook de gegevens van de gekoppelde hulpvraag. Het gaat dan om de aantekeningen, telefoonnotities, acties, bezoekrapporten, het e-mailarchief en de contacthistorie die bij de bijbehorende hulpvraag zijn vastgelegd. Op die manier heeft u direct een volledig beeld van de contacthistorie en aantekeningen van het gehele dossier.

Document Management
Prikbord bij documenten uitgebreid

Via het prikbord kunt u op een snelle en gemakkelijke manier kennis delen. Het prikbord wordt helemaal onderaan het overzicht van een functie of pagina getoond. Op deze manier kunt u discussies direct bij de relevante functie of pagina voeren en volgen.

In de functies Recente Documenten (MREDOC) en Vrijgeven Documenten (MVRIJG) kunt u vanaf deze versie ook de prikbordfunctionaliteit bij documenten gebruiken.

Financieel
Filter op landcode in browser met btw-afdrukcodes toegevoegd

In de browser met Btw-afdrukcodes (MBTWAF) is een filter ‘Landcode’ toegevoegd. Hiermee heeft u beter toegang tot de btw-afdrukcodes van andere landen

E-mailadres op verwerkingsverslag conceptrun aanmaningen afgedrukt

Vanaf deze versie wordt het e-mailadres van de debiteur weer afgedrukt op het verwerkingsverslag van een concept aanmaningsrun. Dit geeft u inzicht in het e-mailadres waar naartoe de (definitieve) aanmaning wordt gestuurd. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om het e-mailadres bij de debiteur nog aan te passen, voordat u de definitieve aanmaningsrun uitvoert.

Het e-mailadres vult u in c.q. kunt u aanpassen in het veld E-mailadres elektronische factuur, aanmaning en rekeningoverzicht in het onderdeel Correspondentieadres in de debiteurstamgegevens. De (concept)aanmaningen kunt u met de functie Afdrukken Aanmaningen (VAANMA) genereren.

Minimum bedrag instellen waarbij rentenota’s worden aangemaakt

In het selectiescherm van de functie Afdrukken Rentenota’s (VRENTE) kunt u vanaf deze versie met het veld Minimum bedrag waarbij een rentenota aangemaakt moet worden aangeven vanaf welk berekende rentebedrag u een rentenota wilt laten genereren.

Daarnaast kunt u met het nieuwe veld E-mail versturen naar debiteur aangeven of u de rentenota’s elektronisch wilt versturen naar de debiteuren waarbij de elektronische facturering is geactiveerd. En u kunt op het verwerkingsverslag inzien welke rentenota’s elektronisch zijn verstuurd. Hierbij wordt het e-mailadres gebruikt dat bij de debiteurstamgegevens is vastgelegd in het veld E-mailadres elektronische factuur, aanmaning en rekeningoverzicht in het onderdeel Correspondentieadres.

Verwerkte inkoopfacturen inzien

Vanaf deze versie kunt u met de functie Inkoopfacturen (MINFKT) ook de verwerkte inkoopfacturen raadplegen. Voorheen werden in deze browser alleen de inkoopfacturen t/m status ‘Gereed’ getoond. Wanneer er een prikbordbericht aan de inkoopfactuur is gekoppeld, kunnen gebruikers de inkoopfactuur voortaan ook raadplegen wanneer deze is verwerkt.

Prikbord bij ‘voorschotten’ en ‘eerste invoer’ toegevoegd

Via het prikbord kunt u op een snelle en gemakkelijke manier kennis delen. Het prikbord wordt helemaal onderaan het overzicht van een functie of pagina getoond. Op deze manier kunt u discussies direct bij de relevante functie of pagina voeren en volgen.

In de functie Openstaande Posten (Crediteuren) (MWZOPK) kunt u vanaf deze versie ook bij de posten waaraan geen inkoopfactuur is gekoppeld, de prikbordfunctionaliteit gebruiken. Het betreft de voorschotten, posten die uit de eerste invoer zijn ontstaan en declaraties die via de crediteurenadministratie worden uitbetaald.

Nieuw: Importeren latest estimate-gegevens

Met de ‘latest estimate’-functionaliteit kunt u op basis van de realisatie een prognose/estimate voor de rest van het jaar maken. In deze versie is de functionaliteit waarmee u (grootboek)budgetten kunt importeren, uitgebreid. U heeft nu ook de mogelijkheid om met de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) de latest estimate-gegevens in te lezen.

In verband hiermee is het importsjabloon van deze functie uitgebreid met extra kolommen. Let op: bij het inlezen wordt gecontroleerd of alle kolommen in het importbestand zijn opgenomen. Ook wanneer u de functie Inlezen Interface Budgetten alleen gebruikt voor het inlezen van budgetgegevens adviseren wij u na de upgrade het nieuwe sjabloon te downloaden.

De geïmporteerde gegevens kunt u met de functie Informatie Interface Budgetten (IBIFIN) inzien en controleren. Met de functie Verwerken Interface Budgetten (VBIFIN) verwerkt u vervolgens de ingelezen gegevens definitief in de financiële administratie. In het selectiescherm kunt u aangeven of u de jaarbudgetten of de latest estimate-gegevens wilt verwerken (of beide).

HRM
Verlofadministratie per kalenderjaar mogelijk

Vanaf deze versie kunt u de Planningsjaren (MPLNJR) inrichten als kalenderjaar. U kunt nu exact aangeven op welke datum het planningsjaar begint en eindigt. Het is nu dus mogelijk om in te stellen dat bijvoorbeeld planningsjaar 2016 begint op 01/01/2016 en eindigt op 31/12/2016. Voorheen werd bij het planningsjaar standaard de start- en eindweek vastgelegd. Het planningsjaar 2016 bijvoorbeeld begint hierbij voor het systeem op 04/01/2016 (week 1) en eindigt op 01/01/2017 (week 52). Dit maakt echter dat de verlofadministratie een kleine afwijking kan hebben in het berekenen van het aantal verlofuren.

Alle gegevens die in het systeem per planningsjaar zijn opgeslagen, houden rekening met deze nieuwe mogelijkheid. Het gaat dan onder andere om verlofbudgetten, uurbudgetten, normjaartaken en jaarplanning van medewerkers.

Instelling aanpassen na de upgrade
Zodra uw productieomgeving is geüpgraded naar versie 11.0.02 is het mogelijk om een planningsjaar met terugwerkende kracht een andere datumrange te geven. Zo kunt u bijvoorbeeld planningsjaar 2016 wijzigen van 04/01/2016-01/01/2017 naar 01/01/2016-31/12/2016. Daarna kunt u de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) draaien om alle gegevens opnieuw in te tellen.

Belangrijk! Controleert u bij de overgang echter de diverse instellingen goed en wijzig deze zo nodig! Wij adviseren u daarom dringend om de aanpassing eerst in de acceptatieomgeving uit te voeren om de gevolgen en consequenties goed te kunnen overzien.

Aan-/verkoop verlof bij einde dienstverband verbeterd

Vanaf deze versie kunt u bij de medewerkers die uit dienst zijn (of gaan) ook de verkoop van verlof registreren. Dit geeft u de mogelijkheid ook na het verstrijken van de datum uit dienst de bovenwettelijke verlofuren uit te betalen.

Declaraties boeken op kostendrager mogelijk

Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) is het veld Boeken op kostendrager toegevoegd. Hiermee kunt u instellen op welke manier u de kostendrager in de grootboekmutatie wilt laten bepalen. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

  • ‘Nee’ (geen kostendrager)
  • ‘Medewerker’ (zoals vastgelegd bij de thuisafdeling van de medewerker)
  • ‘Declaratie’

Als u voor de optie Declaratie kiest, geeft u bij de declaratiecode aan welke kostendragers van toepassing is. Wanneer er één kostendrager aan de declaratiecode is gekoppeld, hoeft de declarant bij de invoer van de declaratie de kostendrager niet handmatig op te geven. Als er bij de declaratiecode meerdere kostendragers zijn gekoppeld, dan geeft de declarant bij de declaratie aan welke kostendrager van toepassing is. Dit werkt dus hetzelfde als de invoer van de btw-code bij de declaratie.

Let op: Als bij de declaratie is ingesteld dat de kosten doorbelast worden op een project, wordt de kostendrager altijd op basis van het project bepaald (afhankelijk van de instellingen bij de Parameters Projecten (MPRPAR)). In dit geval kunt u bij de declaratie(code) geen kostendrager instellen.

Declaratiecode wijzigen bij controleren declaratie

Vanaf deze versie kunt u met de functie Controleren Declaraties (MCONDC) de declaratiecode bij een bestaande declaratie wijzigen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om ingevoerde declaraties te corrigeren.

Logistiek
Afwijkende leverdatum bij gereedmelden picklijst toestaan

Bij de Parameters Voorraad (MVRPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u de mogelijkheid wilt toestaan om in de functie Gereedmelden Picklijsten (MPAKLS) een afwijkende lever-/boekdatum op te geven.

Nieuw: Documenten bij assemblageorders opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij assemblageorders vast te leggen. De documenten kunnen in de functies Assemblageorders (MASORD) en Goedkeuren Assemblageorders (MGDMAS) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Afwijkende leverdatum bij gereedmelden raaplijst toestaan

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u de mogelijkheid wilt toestaan om in de functie Gereedmelden Raaplijsten (MPCKAS) een afwijkende lever-/boekdatum op te geven.

Nieuw: Configuraties inzien bij artikelen

In de browser met Artikelen (MARTIK) is de shortcut Configuraties toegevoegd. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk de configuraties bij het artikel inzien. De shortcut wordt alleen getoond, wanneer de verhuurfunctionaliteit in uw omgeving is geactiveerd.

Huurkosten direct vanuit de order naar projecten/werkorders verwerken

In de browser met Orders (MORDER) kunt u vanaf deze versie gebruik maken van de actie Huurkosten naar projecten en werkorders verwerken. Voorheen kon u deze kosten alleen met de functie Verwerken Verhuurkosten op Projecten/Werkorders (VVHKPW) verwerken. Deze actie is alleen van toepassing als de functionaliteit voor materieelverhuur in uw omgeving is geactiveerd.

Ook bij de balie-materieelverhuurorders kunt u voortaan de kosten direct door verwerken naar het project/werkorder.

Leveringsconditie en verzendwijze ook bij losse transporten vastleggen

U kunt de functie Transporten (MTRANS) gebruiken om het transport van materieel van en naar de klant te beheren. Het gaat hierbij zowel om de transporten van verhuurd materieel als om de losse transporten.

Vanaf deze versie is het mogelijk om ook bij de losse transporten een leveringsconditie en verzendwijze vast te leggen. Deze gegevens worden ook afgedrukt op de transportbon. De transportbon kunt u met de volgende functies afdrukken:

  • Transporten (MTRANS) met de actie Afdrukken bon
  • Afdrukken Transportbon Heen (PTRABH)
  • Afdrukken Transportbon Terug (PTRABT)
Assemblageorders direct genereren vanuit de assemblageadviezen

In de browser met Assemblageadviezen (MASADV) is de actie Assemblageorder(s) genereren toegevoegd. Voorheen was het alleen via de functie Genereren Assemblageorders (VASORD) mogelijk om de orders te genereren.

Nieuw: Documenten bij assemblageorders opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij assemblageorders vast te leggen. De documenten kunnen in de functies Assemblageorders (MASORD) en Goedkeuren Assemblageorders (MGDMAS) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Prikbord bij assemblageorders toegevoegd

Via het prikbord kunt u op een snelle en gemakkelijke manier kennis delen. Het prikbord wordt helemaal onderaan het overzicht van een functie of pagina getoond. Op deze manier kunt u discussies direct bij de relevante functie of pagina voeren en volgen.

Vanaf deze versie kunt u de prikbordfunctionaliteit ook in de functies Assemblageorders (MASORD) en Goedkeuren Assemblageorders (MGDMAS) gebruiken.

Overnemen samenstelling artikel bij aanmaken werkorder

Vanaf deze versie wordt bij het aanmaken van de werkorder op basis van de Assemblageorder (MASORD) automatisch de samenstelling van het artikel overgenomen als calculatieregels. Op deze manier hoeft u de calculatieregels niet meer handmatig bij de werkorder in te voeren.

Extra velden in AUTO-sjabloon voor werkopdracht assemblageorder toegevoegd

In het AUTO-sjabloon (MFORMA) voor de Werkopdracht assemblage (‘LAWO’) kunt u vanaf deze versie de extra velden en gebruiken (in blok1). U kunt de velden zelf toevoegen in blok 1 van het sjabloon. De documenten drukt u af vanuit de functie Assemblageorders (MASORD).