Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.14. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Algemeen
Aansturen welke weergave gestart wordt in onderliggende browser

Wanneer u in een browser via een shortcut naar een onderliggende browser gaat, wordt standaard de eerste weergave getoond. In bepaalde situaties is het wenselijk om direct een andere, specifieke weergave te tonen.

Bijvoorbeeld in de browser met Projecten (MPROJE) heeft u de weergave ‘Projectnummer (onderhanden werk)’ geselecteerd. Met de shortcut Subprojecten kunt u afdalen in de projectstructuur. Standaard wordt de weergave ‘Subprojectnummer’ getoond, terwijl u wellicht eigenlijk direct de derde weergave ‘Subprojectnummer (onderhanden werk)’ wilt zien.

U heeft nu de mogelijkheid om de twee weergaven in beide browsers aan elkaar te koppelen. U doet dit door bij de betreffende weergaven hetzelfde kenmerk op te slaan (in het veld ‘Kenmerk voor doorstart naar onderliggende weergave’). Deze koppeling geldt dan voor alle gebruikers die in dezelfde configuratiegroep vallen.

Beperken lange zoekopdrachten in metasearch

Via de metasearch kunt u door het gehele systeem zoeken op basis van één of meerdere zoektermen binnen een of meerdere entiteiten. Zoekopdrachten kunnen soms lang duren en hierdoor de performance van het systeem negatief beïnvloeden. Daarom is er een aanpassing doorgevoerd dat een zoekopdracht niet langer dan 10 seconden kan duren. Bij langere zoekopdrachten ontvangt de gebruiker de melding dat zijn zoekopdracht erg veel resultaten oplevert en daarom voortijdig is gestopt. Eventueel kan hij dan een nieuwe zoekactie opstarten met woorden die minder vaak voor komen. Wij adviseren sowieso om in de zoekopdracht geen lidwoorden of voorzetsels op te nemen.

Basis
Instellen URL in e-mailberichten vanuit systeem

Vanuit verschillende plekken in het systeem worden automatisch e-mails naar de gebruiker gestuurd. Standaard is de URL van de website als hyperlink in de e-mail opgenomen. De ontvanger kan via deze hyperlink op een snelle manier naar de website navigeren. De URL van de website is vastgelegd in de functie Websites (MWPSTS).

In bepaalde situaties is het wenselijk om een andere URL in de e-mails op te nemen. Bijvoorbeeld de URL van de website is https://www.allsolutions.nl en in de e-mailberichten moet http://mijn.allsolutions.nl verschijnen.

Wanneer u een afwijkende URL wilt opnemen, kunt u deze vanaf nu in de Websites (MWPSTS) opgeven in het veld ‘URL in e-mailberichten’. Bij de Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersprofielen (MGBPRF) kunt u vervolgens sturen van welke website de (afwijkende) URL in de e-mails wordt opgenomen. Hiervoor is het veld ‘Website waarvan URL in e-mails wordt opgenomen’ toegevoegd.

De nieuwe velden hoeft u bij de upgrade overigens niet te vullen. Deze zijn optioneel.

Extra instellingen toegevoegd t.b.v. interfaces

Bij de Interfaces (MINTFA) zijn de volgende velden toegevoegd: ‘Map’, ‘Submap’ en ‘Gebruikerscode waaronder webservice moet inloggen’. Deze instellingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij interfaces waarbij bestanden via een webservice worden geïmporteerd.

Document preview voor geïmporteerde e-mails toegevoegd

Met de verwerkingsfunctie Importeren E-mails (VEMAIL) kunt u e-mails importeren, waarbij de berichten automatisch worden gekoppeld aan een relatie/contactpersoon, een dossier, een hulpvraag (module CRM) of een configuratie (module Service). De geïmporteerde e-mails kunt u raadplegen met de functie E-mails (MEMAIL) en met de shortcut E-mailarchief in de functie voor de betreffende entiteiten.

Om de inhoud van de e-mails toegankelijker te maken, is in het overzicht van de e-mail een ‘Document preview’ toegevoegd. Op die manier hoeft u niet per se de actie Lezen te gebruiken, waarbij de e-mail in een apart venster wordt geopend.

Lees meer-link tonen bij nieuwsgroep op featurepagina

Met de featurepagina kunt u een aantrekkelijke webpagina maken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarop u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals video’s, (rotator) afbeeldingen, teksten, (tekst)pagina’s, (andere) featurepagina’s, nieuwsgroepen en een twitter stream. U beheert de featurepagina’s in de functie Pagina’s (MPAGIN).

Op een featurepagina kunt u maximaal 10 items in de nieuwsgroep opnemen. In de loop van de tijd kunnen er echter meer dan 10 items aanwezig zijn. Daarom kunt u vanaf deze versie instellen of u bij de nieuwsgroepen een ‘Lees meer-link’ wilt tonen. Met een klik op deze link wordt een overzicht getoond van alle pagina’s in de nieuwsgroep. Hiermee wordt het mogelijk de items uit de nieuwsgroep in een nieuwsarchief te raadplegen.

Tekstopmaak uitgebreid in featurepagina, detailpagina (webwinkel)artikel en cursus

Sinds versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

 • Cursief: tekst tussen asterisken zetten: *voorbeeld*
 • Accentueren: tekst tussen twee asterisken zetten: **voorbeeld**
 • Accentueren en cursief: tekst tussen drie asterisken zetten: ***voorbeeld***
 • Opsomming: regel beginnen met een streepje (‘-‘) of asterisk (‘*’) gevolgd door een spatie
 • Genummerde lijst: regel beginnen met een getal gevolgd door een punt en een spatie

Deze manier van tekstopmaak is vanaf nu niet alleen in het prikbord mogelijk. U kunt deze gemakkelijke opmaak voortaan ook gebruiken in de teksten op een featurepagina (MPAGIN), de pagina met het privacy statement (MZZPAR), de detailpagina van een webwinkelartikel (MARTIK) en de detailpagina van een cursus waarvoor online kan worden aangemeld (MCURSU).

Document Management
Logging op e-mailadres toegevoegd bij document(en) mailen

Het systeem biedt u de mogelijkheid om bepaalde documenten automatisch elektronisch te verzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om facturen en aanmaningen. Het document wordt dan op het moment van genereren rechtstreeks naar het ingestelde e-mailadres verstuurd.

Vanaf deze versie wordt automatisch geregistreerd naar welk e-mailadres een document is verzonden. Via de shortcut Verloop bij het document kunt u raadplegen naar welke e-mailadressen het document is verstuurd.

Financieel
Nieuwe optie ‘Gereedmelden inkoopfacturen alleen indien volledig gefiatteerd’

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is het veld ‘Gereedmelden alleen indien volledig gefiatteerd’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen dat eerst alle personen in de autorisatieroute de factuur moeten fiatteren alvorens de inkoopfactuur gereed gemeld wordt. De inkoopfactuurverdeling wordt dan pas doorverwerkt, als de factuur door alle personen in de autorisatieroute is beoordeeld. Deze instelling is zowel bij het handmatig als bij het automatisch gereedmelden van toepassing.

Informatiebrowser toegevoegd bij veld ‘Contactpersoon’

Op diverse plekken in het systeem kunt u de naam van een contactpersoon van een debiteur of crediteur vastleggen. Deze contactpersoon wordt bijvoorbeeld op externe documenten (zoals facturen en opdrachtbevestigingen) afgedrukt.

Om de invoer van de contactpersoon gemakkelijker te maken, kunt u vanaf deze versie bij dit veld een informatiebrowser gebruiken (de i-knop). Deze informatiebrowser toont alle contactpersonen die bij de betreffende debiteur/relatie in het relatiebestand zijn vastgelegd. Uiteraard zal de debiteur dan wel ook als relatie in het systeem aangemaakt moeten zijn.

De informatiebrowser werkt alleen als invoerhulp. Het blijft mogelijk om ook handmatig een contactpersoon in het veld in te vullen (bijvoorbeeld t.a.v. de crediteurenadministratie/debiteurenadministratie). Contactpersonen die al handmatig bij de debiteur of crediteur zijn ingevuld, blijven bij de upgrade dan ook behouden.

Incasseerbaarstelling in status terugzetten

In de browser met Incasseerbaarstellingen (MBBSAI) is de actie Incasseerbaarstelling na aanmaken incassobestand in status terugzetten toegevoegd. Deze actie kunt u gebruiken wanneer het incassobestand is geweigerd door de bank. De status van de incasseerbaarstelling wordt teruggezet naar ‘Gefiatteerd’. Hierna kunt u wijzigingen aanbrengen in de incasseerbaargestelde posten (incasseerbaarstelling wel eerst defiatteren). Vervolgens kunt u de incasseerbaarstelling opnieuw fiatteren en een nieuw incassobestand aanmaken.

Registratie doorbelasting kosten naar subadministratie verbeterd

Vanuit de functies Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kunt u via de shortcut Inkoopfactuurverdeling een inkoopfactuur doorboeken in de administratie. U heeft hierbij de mogelijkheid om de kosten door te belasten naar een subadministratie (zoals bijvoorbeeld ‘Project’ of ‘Werkorder’). Hiervoor zijn diverse shortcuts in de browser met de inkoopfactuurverdeling beschikbaar.

In deze versie is de invoer van de doorbelasting verbeterd. U kunt nu al direct bij het aanmaken van de inkoopfactuurverdelingsregel aangeven naar welke subadministratie u de kosten wilt doorbelasten. Bij het opslaan wordt dan zowel de inkoopfactuurverdelingsregel als de regel voor de doorboeking naar de subadministratie aangemaakt.

Goedkeuren registratie inkoopfacturen

In de browsers met Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) is de actie (De)fiatteren hernoemd naar Wel/niet goedkeuren registratie. De status ‘Gefiatteerd’ is hierbij ook gewijzigd in ‘Goedgekeurd’. Op deze manier wordt verwarring voorkomen met het fiatteren van de inkoopfactuur door de personen in de autorisatieroute.

​​Nieuwe actie voor handmatig matchen van alle transactieregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels die geen inkoop- of verkoopfactuur betreffen, op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld aan memoriaal journaalpostregels. Matchregels zijn gedefinieerde trefwoorden, waarbij is aangeven op welke grootboekrekening een transactie geboekt moet worden, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In de browser met transactieregels kunt u met de actie Matchregel aanmaken snel en gemakkelijk een nieuwe matchregel aanmaken. Dit gebeurt op basis van de geselecteerde transactieregel. Hierna kunt u met de actie Matchregels op geselecteerde regel(s) toepassen de nieuwe matchregel ook direct toepassen op de geselecteerde transactieregel(s).

In deze versie is de nieuwe actie Matchregels op alle regels toepassen toegevoegd, waarmee u een nieuwe matchregel direct kunt toepassen op alle transactieregels in het elektronische bankafschrift. Deze actie is beschikbaar in de browser met transactieregels in de functies Elektronische Bankafschriften (MAFSCH).

Aanpassing inleesfunctie

In het selectiescherm van de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) kunt u vanaf deze versie aangeven of de eerder ingelezen budgetregels verwijderd moeten worden. Voorheen kon u deze budgetregels alleen verwijderen met de functie Schonen Interface Budgetten (VSCHBI).

Daarnaast is de inleesfunctie gewijzigd. Bestaande budgetregels worden voortaan bij het importeren automatisch overschreven wanneer u deze nogmaals inleest. Hierdoor hoeft u deze niet meer eerst te verwijderen wanneer u wijzigingen in de bestaande budgetregels wilt doorvoeren.

Projecten
Projectstructuur instelbaar

Projecten kennen van oudsher een vaste structuur van project, subproject en projectfase, waarbij alle niveaus verplicht gebruikt moeten worden. In deze versie is bij de Parameters Projecten (MPRPAR) het veld ‘Projectstructuur’ toegevoegd, waarmee u kunt instellen welke niveaus u binnen de projecten wilt gebruiken. U kunt nu dus ook ervoor kiezen om binnen de projectenadministratie met één projectniveau (‘project’) of met twee projectniveaus (‘project met subprojecten’) te werken.

Let op: Deze instelling kunt u alleen bij het aanmaken van de parameters voor een nieuw projectbedrijf invoeren. Dit veld kunt u achteraf niet meer wijzigen. Werkt u binnen uw bedrijf op dit moment dus al met projecten, subprojecten en projectfasen, dan kunt u dit niet meer aanpassen.

Prijsafspraken op activiteiten toegevoegd en prioriteitsvolgorde instelbaar

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) kunt u instellen met welke typen prijsafspraken wordt gewerkt. Voorheen kon u dit per type prijsafspraak activeren door een vinkje ervoor te zetten. Vanaf deze versie kunt u hiervoor de shortcut Prijsafspraken gebruiken. In deze browser worden alle verschillende typen prijsafspraken getoond. Door een type prijsafspraak te bewerken, kunt u deze activeren.

In deze versie is het ook mogelijk geworden om de prioriteitsvolgorde waarin de verschillende typen prijsafspraak worden doorlopen, zelf in te stellen. Voorheen was deze volgorde vast. Daarnaast kunt u nu ook prijsafspraken voor activiteiten vastleggen.

In de functie Verwijderen Prijsafspraken (VPRSAF) is de selectiemogelijkheid ‘Vanaf – t/m type prijsafspraak’ komen te vervallen.

Onderhanden werk-waardering tegen verkooptarief mogelijk

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u het onderhanden werk (OHW) tegen calculatie- of verkooptarief wilt laten waarderen. Voorheen werd het OHW altijd tegen het calculatietarief (kostprijs) gewaardeerd. In de nieuwe situatie is het ook mogelijk om de marge (verschil kostprijs en verkoopbedrag) apart te boeken in de grootboekadministratie.

Wanneer u in de Parameters Projecten voor OHW-waardering tegen verkooptarief kiest, kunt u in de volgende functies extra grootboekrekeningen instellen, waarop de marge (het verschil tussen het kostprijs- en verkoopbedrag) wordt geboekt:

 • Activiteitsgroepen (MAKGRP)
 • Artikelgroepen (MARTGR)
 • Functiecodes (MFUNKT)
 • Interne Leveringsgroepen (MINGRP)
 • Kostengroepen (MKSGRP)
 • Materiaalgroepen (MMAGRP)
 • Projectgroepen (MPRGRP) – in groep ‘Boeking dekking’ en ‘Boeking kostprijs’
Factuurmutaties toegevoegd en extra filtermogelijkheid beschikbaar

In de functie Informatie Projectmutaties (IPRMUT) werden voorheen alleen projectmutaties getoond die betrekking hadden op de (kosten)verantwoording. Vanaf deze versie zijn in deze browser ook de factuurmutaties beschikbaar.

In het scherm is een extra filter ‘Alleen projectmutaties tonen’ toegevoegd, waarmee u zelf kunt instellen of u alleen de projectmutaties met betrekking tot de verantwoording wilt zien of dat alle projectmutaties in de browser moeten worden weergegeven (dus inclusief de mutaties voor de termijnfacturering en de handmatig aangemaakte factuurregels).

Tekst instellen in bevestigingsscherm online inschrijving cursus

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Vanaf deze versie kunt u bij de Parameters Projecten (MPRPAR) instellen welke tekst u wilt tonen op het bevestigingsscherm dat verschijnt nadat het aanmeldformulier is opgeslagen. U kunt hierbij onderscheid maken tussen een definitieve inschrijving en een deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst.

Urenregistratie
Filters op actuele thuisafdeling en subafdeling bij urenrapportages toegevoegd

In de functie Urenrapportage per Maand (IURRAP) zijn filters op de actuele thuisafdeling en de subafdeling van de medewerker toegevoegd. Deze filters kunt u gebruiken voor het tonen van de gewenste medewerkers in de browser. Met de filters op thuisafdeling (in periode), subafdeling (in periode), medewerkerssoort (in periode) en jaar/maand kunt u aangeven welke uren u in de kolommen wilt laten intellen.