Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.13. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Basis
Werken met aanvragen voor aan-/verkoop verlof

Bij de Planningsjaren (MPLNJR) kunt u vanaf deze versie aangeven of de aan-/verkoop van verlof voor dat jaar via aanvragen moet verlopen. Zie voor meer informatie de module HRM.

Beveiligingszone beschikbaar bij externe links in menu’s

Met de functie Menu’s (MMENUS) kunt u de top-, footer- en gebruikersmenu’s beheren. U kunt in de menu’s verschillende soorten onderdelen opnemen: functies, (feature)pagina’s, submenu’s, kringpagina’s, externe links, webwinkel-onderdelen, fotoalbums en zoekopdrachten.

In deze versie kunt u bij een externe link optioneel een beveiligingszone vastleggen. Wanneer u hiervoor kiest, wordt de externe link alleen in het menu getoond bij gebruikers die voor de beveiligingszone zijn geautoriseerd. Op deze manier kunt u externe links specifieker aan gebruikers autoriseren. Hiermee voorkomt u dat een externe link altijd voor alle gebruikers zichtbaar is.

Extra weergaven toegevoegd

Met de functie Informatie Monitoring Databasetabellen (historie) (ITBHIS) kunt u per tabel per dag raadplegen hoeveel databaserecords zijn gelezen, aangemaakt, verwijderd en gewijzigd. Deze informatie kunt u gebruiken bij de analyse van performanceproblemen. In de browser zijn drie weergaven toegevoegd: ‘Reads’, ‘Creates’ en ‘Deletes’.

Nieuwe alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090) beschikbaar

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en de mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090) toegevoegd. Bij de alert stelt u per medewerker in welke aanvragen worden getoond. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Fiatteren Aanvragen Aan-/Verkoop Verlof (MFIAAN) starten.

Nieuwe actie voor kopiëren gehele pagina

In de browser met Pagina’s (MPAGIN) is de actie Gehele pagina kopiëren toegevoegd, waarmee u een geselecteerde (feature)pagina volledig kunt kopiëren. U kunt hierbij zelf aangeven welke onderdelen u wilt overnemen naar de nieuwe pagina.

CRM
Importfunctie Relaties uitgebreid

Met de functie Importeren Relaties (VIMREL) kunt u op basis van een ingevuld Excel-bestand nieuwe relaties en contactpersonen aanmaken. Het importsjabloon is uitgebreid met de volgende kolommen:

 • ‘Straat’, ‘Huisnummer’, ‘Appendix’, ‘Postcode’, ‘Plaats’, ‘Provincie’, ‘Landcode’ (privé-adres contactpersoon)
 • ‘Privé telefoonnummer’, ‘Privé mobiele nummer’, ‘Privé faxnummer’, ‘Privé e-mailadres’ (privé-contactgegevens contactpersoon)
 • ‘Geboortedatum’ en ‘BSN’ (contactpersoon)
 • ‘Rechtspersoon’ (organisaties)
Verbeterd bevestigingsscherm voor afmelding mailing

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u onder andere een mailing per e-mail versturen aan een geselecteerde groep relaties. In het e-mailbericht kunt u een link opnemen, waarmee de ontvanger zich online kan afmelden voor toekomstige mailingen (opt-out). Het bevestigingsscherm dat wordt getoond wanneer de persoon zich afmeldt voor de mailing, is aangepast. Voor een betere herkenbaarheid wordt dit scherm voortaan in de huisstijl (skin) van de website gepresenteerd.

Selectie op nieuwe status cursusdeelnemers toegevoegd

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u onder andere een mailing doen naar de deelnemers van een cursus. Hierbij is het mogelijk om deelnemers te selecteren op basis van de status. De nieuwe status ‘Geannuleerd van wachtlijst’ is als selectiemogelijkheid toegevoegd. Zie voor meer informatie de module Projecten.

Verbeteringen urenregistratie op dossiers, dossierbehandelingen, aantekeningen en hulpvragen

Het is al langere tijd mogelijk om uren te verantwoorden op Aantekeningen (MAANTK) bij Dossiers (MDOSSI) of Hulpvragen (MHULPV). In deze versie is het niet meer noodzakelijk om eerst een aantekening bij een dossier of hulpvraag aan te maken om uren te kunnen registreren. Bij een urenregel is het veld ‘Aantekening’ namelijk niet meer verplicht. U kunt nu bij de urenregel ook ervoor kiezen om alleen het dossier-, hulpvraag- of dossierbehandelingnummer op te geven.

Om het registreren van uren op dossiers, dossierbehandelingen, hulpvragen en aantekeningen gemakkelijker te maken, is verder in de betreffende browsers de shortcut Uren toegevoegd. Hiermee kunt u bij het dossier en de hulpvraag zelf de uren registreren en is het niet meer noodzakelijk om naar de functie Eigen Weekstaten (MUREIG) of Weekstaten (MURREG) te gaan.

Nota bene: In de browsers met Aantekeningen (MAANTK) was al een shortcut Uren aanwezig. Met deze shortcut kon u voorheen alleen de uren raadplegen. Vanaf deze versie kunt u met deze shortcut dus ook de uren invoeren en beheren.

Document Management
Tonen acties in browser met documenten aangepast

In diverse functies kunt u met de shortcut Documenten het documentenarchief benaderen. In deze browser zijn diverse acties beschikbaar. Welke acties een gebruiker mag gebruiken, is afhankelijk van de autorisatie op de map waarin het betreffende document is opgeslagen.

Vanaf deze versie worden in deze browser alleen de acties getoond die de persoon daadwerkelijk mag gebruiken. Dus wanneer de gebruiker voor geen enkele documentmap bij de betreffende entiteit, is geautoriseerd om bijvoorbeeld documenten te bewerken, dan worden de bewerk-acties verborgen.

Financieel
Diverse verbeteringen

Bij de Parameters Grootboek (MGBPAR) is het veld ‘Intellen btw België op basis van landcode bij btw-code’toegevoegd. Hiermee kunt u instellen welke landcode voor het intellen van de btw voor België moet worden gebruikt. Daarnaast zijn de btw-rapportages voor de aangifte in België naar aanleiding van diverse bevindingen uit de praktijk verbeterd.

Bepaling diverse velden bij transactieregels gewijzigd

Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de vastlegging van gegevens bij transactieregels van een elektronisch bankafschrift:

 • Veld ‘Betalingskenmerk’ (gb32.bet-kenmerk) wordt alleen nog maar gevuld, wanneer er sprake is van een echt betalingskenmerk.
 • Veld ‘Mutatie referentie STA’ (gb32.mut-ref-sta) wordt niet meer afgekapt op 50 tekens.
 • Nieuw veld ‘Betalingsinformatie’ (gb32.bet-info) is toegevoegd. Dit veld is gelijk aan het veld ‘Mutatie referentie STA’, maar dan zonder de valutadatum, transactiesoort en bedrag.
HRM
Werken met aanvragen voor aan-/verkoop verlof

Deze versie biedt u de mogelijkheid om medewerkers zelf aanvragen voor de aan- en verkoop van verlof te laten registreren. Deze aanvragen kunnen vervolgens door een andere medewerker worden beoordeeld. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het verlofbudget en de normjaartaak van de medewerker automatisch bijgewerkt. Bij de aanvraag voor de aan-/verkoop van verlof kan de gebruiker aangeven of hij en/of de fiatteur per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden.

De aanvragen voor aan- en verkoop van verlof kunnen vanuit de volgende functies worden benaderd:

 • Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MAANVL)
 • Medewerkers (MPERSO) – shortcut Aanvragen aan-/verkoop verlof
 • Eigen Medewerkergegevens (MPERSO) – shortcut Aanvragen aan-/verkoop verlof

  Met de functie Fiatteren Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MFIAAN) kunnen de aanvragen worden beoordeeld. Deze functie kan ook vanuit de Alert Monitoring worden gestart (alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090)).

Bij de Planningsjaren (MPLNJR) kunt u aangeven of de aan-/verkoop van verlof voor dat jaar via aanvragen moet verlopen. Wanneer u hiervoor heeft gekozen, is het niet meer mogelijk om de velden ‘Gekochte uren’ en ‘Verkochte uren’ bij de verlofbudgetten en normjaartaak voor dat jaar handmatig te wijzigen. Alle mutaties zullen dan via een aanvraag moeten verlopen. We adviseren u dan ook om deze functionaliteit pas vanaf het begin van een nieuw planningsjaar te gaan gebruiken.

Leden
Velden ‘IBAN’ en ‘BIC’ toegevoegd

In de functie Lidmaatschappen (MLEDEN) zijn ter informatie de velden ‘IBAN’ en ‘BIC’ in het formulier toegevoegd.

Online samenwerken
Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen

Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren, cursief, accentueren èn cursief, opsomming en een genummerde lijst. Vanaf deze versie wordt de gebruikte opmaak ook in de automatische e-mailberichten vanuit het prikbord opgenomen.

Projecten
Nieuwe status cursusdeelnemers toegevoegd

Bij de Cursussen (MCURSU) kunt u aangeven of het mogelijk moet zijn om deelnemers op de wachtlijst te plaatsen. U kunt hiervoor de status bij de deelnemer op ‘Wachtlijst’ zetten. In de praktijk komt het voor dat personen zich op een later moment uitschrijven voor de wachtlijst. Hiervoor is bij de deelnemer de nieuwe status ‘Geannuleerd van wachtlijst’ toegevoegd.

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u onder andere een mailing doen naar de deelnemers van een cursus. Hierbij is het mogelijk om deelnemers te selecteren op basis van de status. De nieuwe status is als selectiemogelijkheid toegevoegd.

Service en Onderhoud
Automatische creditering bij facturering op basis van werkelijk gebruik toegevoegd

Bij Contracten (MKONTR) kunt u op regelniveau met het veld ‘Bedragbepaling’ aangegeven op welke manier u wilt factureren. Hierbij kunt u onder andere kiezen voor facturering op basis van werkelijk gebruik. Bij de contractregel kan vervolgens de prijsstaffel worden vastgelegd. Maandelijks kan bij de factureringsregels het werkelijke aantal worden ingevoerd, waarbij het systeem automatisch op basis van de prijsstaffel het te factureren bedrag bepaalt.

Vanaf deze versie worden er bij het genereren van de factureringsregels ook automatisch regels aangemaakt voor eventuele crediteringen. Een creditering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het wijzigen van de contractperiode. Voorheen moest u de regels voor een creditering zelf berekenen en aanmaken.