Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.03. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Algemeen
Eerste record in browser automatisch aanvinken

Standaard wordt in browsers na een zoekactie automatisch het eerste record aangevinkt. In de praktijk zal namelijk het eerste record in de meeste gevallen het record zijn waar de gebruiker een volgende actie op wil doen. Er zijn situaties dat dit gedrag minder wenselijk is. Met de actie Instellingen wijzigen bij Applicatiebeheer (aan de rechterkant van het scherm) kan worden aangegeven of het eerste record automatisch moet worden aangevinkt.

Metasearch op relaties uitgebreid

Met de metasearch is het mogelijk om op basis van één of meerdere zoektermen te zoeken naar bepaalde gegevens. Er kan hierbij gezocht worden op diverse entiteiten, waarbij de zoekresultaten automatisch worden gerankt op basis van diverse criteria.

Vanaf deze versie is het mogelijk om relaties, contactpersonen, debiteuren, crediteuren en medewerkers te zoeken op basis van het e-mailadres. 

Automatische bepaling BIC

Voor bepaalde landen is het mogelijk om de BIC automatisch af te leiden uit de IBAN. Zo ook voor Nederland. Belangrijk hierbij is de positie van de bankcode in de IBAN. Op basis van deze bankcode kan de BIC worden bepaald.

Op alle plekken in het systeem waar een BIC kan worden vastgelegd, is de mogelijkheid toegevoegd om de BIC automatisch op basis van de IBAN te kunnen bepalen. Het betreft de volgende functies:

 • Aanmeldingsformulier Leden (MNWLID)
 • Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST)
 • Basisgegevens Periodieken (MPERIO)
 • Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF)
 • Crediteuren (MKRDST)
 • Debiteuren (MDEBST)
 • Donateurs (MDONAT)
 • Factuurregels Trajectplanner (MFCTTP)
 • Medewerkers (MPERSO)
 • Online Aanmeldingen Leden (MONLED)
 • Parameters Grootboek (MGBPAR)
 • Periodieken (MPERKD)

In de functie Landen (MLNDST) kan de beginpositie en lengte van de bankcode in de IBAN worden vastgelegd. Daarnaast is het mogelijk om met de shortcut Koppeling bankcode/BIC voor elke bankcode de bijbehorende BIC in te stellen. Op basis van deze informatie kan het systeem automatisch de BIC bepalen.

Nota bene: AllSolutions zal bij de upgrade de instellingen voor Nederland automatisch meeleveren. 

Basis
Gerelateerde kwaliteitsmelding toegevoegd

Bij de Kwaliteitsmeldingen (MAMSGG) is het veld ‘Gerelateerde kwaliteitsmelding’ toegevoegd, zodat het mogelijk is geworden om gerelateerde meldingen aan elkaar te koppelen. Met de shortcut Gerelateerde kwaliteitsmeldingen kunnen de meldingen worden geraadpleegd waarbij aan de betreffende kwaliteitsmelding is gerefereerd.

Metasearch op kwaliteitsmeldingen uitgebreid

Met de metasearch is het mogelijk om op basis van één of meerdere zoektermen te zoeken naar bepaalde gegevens. Er kan hierbij gezocht worden op diverse entiteiten, waarbij de zoekresultaten automatisch worden gerankt op basis van diverse criteria.

In deze versie is het mogelijk geworden om kwaliteitsmeldingen te zoeken op basis van: ‘Opmerking’, ‘Relatienummer’, ‘Zoeknaam relatie’ en ‘Naam relatie’. Daarnaast wordt in de lijst met zoekresultaten ter informatie de status van de melding getoond.

Nieuwe alerts voor behandeling en bewaking van hulpvraag/dossier

De Business Monitoring-functionaliteit (welke met name dient ter bewaking en ondersteuning van de workflow) is verder uitgebreid. Vanaf deze versie zijn ten behoeve van de submodule Dossiers (module CRM) de volgende alerts toegevoegd:

 • Hulpvragen die de uiterste afhandeldatum gaan overschrijden (md010)
 • Acties bij hulpvragen met afhandeldatum overschreden (md020)
 • Hulpvragen in behandeling bij medewerker naar status (md030)
 • Hulpvragen in behandeling van opgezegde leden (md040)
 • Te fiatteren dossierbehandelingen (md050)
 • Lopende dossierbehandelingen van opgezegde leden (md060)
 • Dossierbehandelingen met rappeldatum overschreden (md070)
 • Acties bij dossierbehandeling met afhandeldatum overschreden (md080)
 • Dossierbehandelingen per toegewezen medewerker naar status (md090)
 • Dossier naar rappeldatum waar de betaling griffiegeld = 0 (md100).
Sitemap

Om de vindbaarheid van (feature)pagina’s door zoekmachines op internet te verbeteren, is het mogelijk gemaakt om (feature)pagina’s te kunnen opnemen in een sitemap. Een sitemap is een pagina waarop alle links van een website staan vermeld, die normaal gesproken op belangrijkheid zijn gesorteerd.

Bij de Pagina’s (MPAGIN) en Featurepagina’s (MFEATP) kan met het veld ‘Website sitemap’ worden ingesteld in welke sitemap de pagina moet worden getoond. Bij de Websites (MWPSTS) wordt de URL van de sitemap ter informatie getoond.

Samenvatting bij featurepagina’s

Bij de Featurepagina’s (MFEATP) is het veld ‘Samenvatting’ toegevoegd, waarmee de vindbaarheid van de pagina op internet kan worden verbeterd. De samenvatting wordt door bepaalde zoekmachines ook ter informatie weergegeven in de lijst met zoekresultaten. Bij de Pagina’s (MPAGIN) is het al langer mogelijk om een samenvatting vast te leggen.

Plaatsing van afbeeldingen op featurepagina’s

Het is mogelijk geworden om de manier waarop afbeeldingen in de kolommen op de Featurepagina’s (MFEATP) worden weergegeven, in te stellen. Er kan hierbij worden gekozen uit: ‘Uitvullen (schalen)’, ‘Links uitlijnen’ en ‘Centreren’.

CRM
Automatische datavalidatie en –verrijking via Webservices.nl

AllSolutions heeft ruim een jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Webservices.nl, leverancier van online diensten voor datavalidatie en -verrijking. Door deze samenwerkingsovereenkomst is AllSolutions ook beschikbaar met de diensten van Webservices.nl, zoals het eenvoudig valideren van gegevens uit het KvK Handelsregister en NAW-gegevens. Gebruikers van AllSolutions beschikken hierdoor altijd over betrouwbare gegevens waardoor effectiever kan worden gewerkt.

Het is al langer mogelijk om nieuwe organisaties aan te maken via het KvK Handelsregister. Hiervoor kan in de functie Relaties: organisaties (MRLORG) en Relaties (MRELAT) worden gekozen voor de aanmaakoptie ‘Nieuwe organisatie via KvK Handelsregister’. Een organisatie kan dan op basis van het KvK-nummer, NAW-gegevens, telefoonnummer, homepage en/of e-mailadres worden opgezocht in het KvK Handelsregister.

Wanneer uit de lijst met zoekresultaten een organisatie wordt geselecteerd, zullen de volgende gegevens automatisch worden overgenomen: ‘KvK-nummer’, ‘Vestigingsnummer’, ‘Zoeknaam’, ‘Naam’, bezoekadres, correspondentieadres, ‘Telefoonnummer’, ‘Primaire SBI’, ‘Secundaire SBI A’, ‘Secundaire SBI B’, ‘Aantal medewerkers’, ‘Non-mailing indicator’, ‘Faillissement’ (ja/nee) en ‘Surseance van betaling’ (ja/nee). Met de functies SBI-codes (MSBICD) en SBI-segmenten (MSBISG) is het mogelijk de betreffende algemene tabellen te onderhouden.

Met de verwerkingsfunctie Bijwerken Gegevens o.b.v. KvK Handelsregister (VUPDHR) kunnen de relatiegegevens automatisch worden geactualiseerd. Let wel: alleen de organisaties die via het KvK Handelsregister zijn aangemaakt, zullen worden bijgewerkt. In het selectiescherm kan worden aangegeven welke gegevens moeten worden geactualiseerd.

In de functies Relaties: organisaties (MRLORG) en Relaties (MRELAT) is een shortcut Mutaties KvK Handelsregister beschikbaar, waarmee per relatie kan worden geraadpleegd welke wijzigingen automatisch zijn doorgevoerd.

Nota bene: Aan deze nieuwe functionaliteit zijn extra kosten verbonden. AllSolutions kan deze functionaliteit op verzoek activeren.

Koppeling met MailPlus Marcom

Vanaf deze versie is de functionaliteit met betrekking tot de integratie met MailPlus Marcom beschikbaar. MailPlus is leverancier van software voor professionele e-mail marketing.

Voor organisaties die gebruikmaken van AllSolutions biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om de gegevens die zijn opgeslagen in het systeem te koppelen met MailPlus Marcom. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions geautomatiseerd grote aantallen e-mails te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages. Organisaties kunnen zo sneller en efficiënter communiceren met hun doelgroep en hebben daarnaast beter inzicht in de resultaten. 

Bij de Mailing-runs (MMAILP) is een veld ‘MailPlus’ toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven of de mailingadressen bij het uitvoeren van de mailing-run automatisch moeten worden overgezet naar MailPlus Marcom. Het daadwerkelijk versturen van de mailing kan vervolgens met MailPlus Marcom worden gedaan.

Met een functie Importeren Uitschrijvingen Mailingen CM/MailPlus (VBPAFM) is het mogelijk geworden om de uitschrijvingen (sign-outs) die in MailPlus Marcom zijn geregistreerd, automatisch over te zetten naar AllSolutions. Hierdoor kan bij het genereren van een vervolgmailing in AllSolutions rekening gehouden worden met deze uitschrijvingen, zodat voorkomen wordt dat de betreffende personen nogmaals worden meegenomen. Met dezelfde functie is het ook mogelijk om uitschrijvingen vanuit CommunicationMaster (van leverancier Informaxion) te importeren.

Hulpvragen uitgebreid

Om de individuele belangenbehartiging van leden (relaties) beter te kunnen ondersteunen, zijn er onlangs binnen de submodule Dossiers diverse uitbreidingen doorgevoerd. Met de functie Hulpvragen (MHULPV) is het mogelijk om de hulpvragen van leden (relaties) te registreren, te onderhouden en de afhandeling hiervan te bewaken.

In deze versie is het mogelijk geworden om bij een hulpvraag de volgende gegevens vast te leggen: aantekeningen, telefoonnotities, acties en bezoekrapporten. In verband hiermee zijn er diverse shortcuts aan de browser met hulpvragen toegevoegd.

Daarnaast kan bij een hulpvraag in het formulier een ‘Probleemnummer’ worden opgegeven. Op basis van het probleemnummer kan de ‘Oplossingsomschrijving’ automatisch worden bepaald. Met de nieuwe functie Problemen Hulpvragen (MKENBH) kan de betreffende algemene tabel worden onderhouden.

Document Management
Documentstatus wijzigen

De documenten die in het documentarchief worden opgeslagen, kunnen worden voorzien van een status (bijvoorbeeld ‘Concept’). Met de functies Documentstatussen (MDSTAT) kunnen de verschillende statussen zelf worden gedefinieerd. Het is mogelijk om per documentstatus een watermerk vast te leggen. Op het moment dat een document een status met een watermerk krijgt, zal automatisch in het document een watermerk met de opgegeven tekst worden toegevoegd. Het watermerk wordt automatisch weer verwijderd, wanneer het document een status zonder watermerk wordt gegeven.

In diverse browsers met documenten is de actie Status wijzigen toegevoegd, waarmee de status van het document kan worden gewijzigd. Voorheen was het alleen mogelijk om de status te wijzigen door het document via het formulier te bewerken.

Financieel
Etiketten met factuuradres afdrukken

Met de functie Afdrukken Etiketten Debiteuren (PDBETI) is het mogelijk om een etiketformulier met adressen van debiteuren te genereren. Er kan hierbij in het selectiescherm worden aangegeven welke adresgegevens moeten worden afgedrukt: ‘Debiteuradres’, ‘Verzendadres’ of ‘Factuuradres’. De laatstgenoemde optie is in deze versie toegevoegd.

Inkoopfactuur afkeuren voor betaling

Inkoopfacturen waarbij een autorisatieroute van toepassing is, worden ter beoordeling aan de betrokkenen aangeboden in de functie Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW). Wanneer alle personen uit de autorisatieroute met de actie (De)fiatteren de inkoopfactuur goedgekeurd hebben, zal de bijbehorende openstaande post automatisch worden gedeblokkeerd voor betaling.

Het is voor personen uit de autorisatieroute mogelijk om inkoopfacturen af te keuren voor betaling (bijvoorbeeld wanneer er nog niet geleverd is). Hiervoor kan de actie Afkeuren in de browser worden gebruikt. Bij het afkeuren kan een opmerking vastgelegd worden en desgewenst kan er automatisch een signaleringsmail over de afkeuring naar een andere medewerker worden verzonden.

Het proces met betrekking tot het afkeuren van inkoopfacturen is in deze versie verbeterd. Zo is het mogelijk gemaakt dat meerdere personen uit de autorisatieroute een inkoopfactuur gelijktijdig kunnen afkeuren. De opmerking met betrekking tot het afkeuren wordt nu ook per persoon vastgelegd en is te raadplegen in de browser met de Autorisatieroute.

Op het moment dat de opmerking ten aanzien van de afkeuring is afgehandeld, is het mogelijk om in de browser met de Autorisatieroute de inkoopfactuur opnieuw ter fiattering aan te bieden (met de gelijknamige actie). De inkoopfactuur verschijnt dan bij de fiatteerder automatisch weer in de te fiatteren lijst, waarbij de opmerking ten aanzien van het afkeuring bewaard blijft. Hierdoor is voor deze persoon eenvoudig te controleren of zijn eerdere opmerking goed is afgehandeld.

Betaal- en incassobestand koppelen

In AllSolutions is het mogelijk om Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) automatisch in te lezen en door te verwerken in de financiële administratie. Binnen deze functionaliteit is het mogelijk om betaalbestanden en incassobestanden handmatig te koppelen aan een transactieregel. In de praktijk worden deze transacties namelijk als één gecomprimeerde post in het elektronische bankafschrift aangeboden.

De manier waarop de betaal- en incassobestanden kunnen worden gekoppeld aan een transactieregel, is in deze versie aangepast, waardoor ook de gestorneerde incasso’s en betalingen beter te registreren zijn. Dit gaat overigens alleen op voor de Banken (t.b.v. Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST), waarbij is ingesteld dat de betaal- en/of incassobestanden bij het elektronisch bankafschrift moeten worden geboekt. 

Jaarverslagen

Met de nieuwe functie Jaarverslagen (MJRVER) is het mogelijk een financieel (jaar)verslag bestaande uit meerdere financiële rapportages, in één actie te genereren. Op basis van een wordsjabloon wordt één document samengesteld waarin de verschillende financiële rapportages zijn opgenomen. De rapportages kunnen daarbij al automatisch worden voorzien van begeleidende tekst door deze teksten in het sjabloon op te nemen. Door verschillende bladwijzers in het sjabloon op te nemen, kan worden aangegeven op welke plaats een bepaalde financiële rapportage moet worden afgedrukt. Het wordsjabloon kan met de functie Sjablonen (MSJABL) worden onderhouden.

Wanneer een financieel (jaar)verslag wordt gegenereerd, wordt het document automatisch in het documentenarchief opgeslagen. Er kan bij het genereren van het (jaar)verslag worden aangegeven of er een geheel nieuw document (o.b.v. het sjabloon) moet worden gemaakt, of dat er een nieuwe documentversie van een eerder gegenereerd document moet worden gemaakt. In het laatste geval zal er een nieuw (jaar)verslag ontstaan, waarbij alleen de financiële rapportages in het document worden ververst. De eerdere versies van het (jaar)verslag zijn dan met de shortcut Documentversies te benaderen.

Omschrijving kolom rechts uitlijnen

Bij de Kolomindelingen (MKOLOM) is het mogelijk geworden om per kolom aan te geven of de omschrijving links (=standaard) of rechts op de financiële rapportage moet worden uitgelijnd.

Eigen nummering van regels

Bij de Regelindelingen (MREGEL) is het mogelijk geworden om per regel een eigen nummer vast te leggen. Dit nummer kan als extra kolom op de financiële rapportage worden afgedrukt. Bij de Kolomindelingen (MKOLOM) zal dan bij de kolom voor het nieuwe kolomtype ‘Nummer’ moeten worden gekozen.

Onderwijs
Controleren bij import op dubbele factuurregels

In de functie Importeren Projectfactuurregels Care4 (VIMNCF) wordt vanaf deze versie gecontroleerd of de factuurregels al eerder zijn inlezen. Op die manier wordt voorkomen dat vorderingen vanuit Care4 dubbel in AllSolutions worden aangemaakt.