Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.01. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Algemeen
Nieuwe AllSolutions10 user interface

Enkele maanden geleden hebben wij op de AllUser bijeenkomst AllSolutions10 aangekondigd, waarbij ook direct een Sneak Preview voor geïnteresseerden beschikbaar is gesteld. Inmiddels is AllSolutions10 volwassen genoeg om te worden released.

Een belangrijk onderdeel van AllSolutions10 is de featurepagina waarmee u een aantrekkelijke landingspagina kunt maken. De opmaak die u ziet in de Sneak Preview, is gebaseerd op de nieuwe huisstijl van AllSolutions. Zoals u van ons gewend bent, kan AllSolutions 10 ook uw huisstijl aannemen.

Voorlopig is het nog mogelijk om in AllSolutions 10.0.01 gebruik te maken van de conventionele user interface. De vernieuwde AllSolutions10 user interface wordt bij de upgrade naar versie 10.0.01 niet zondermeer geactiveerd. Dit wordt uiteraard in overleg met u gedaan. Het is zelfs mogelijk om per gebruiker de user interface in te stellen. Dit geeft u de gelegenheid uw eindgebruikers voor te bereiden op de overgang naar de vernieuwde user interface.

Wanneer u de vernieuwde interface in uw acceptatieomgeving wilt laten activeren, kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij AllSolutions.

Basis
Links in webwinkel beschrijving opnemen

Het is mogelijk om de beschrijving op de artikelpagina te voorzien van een bepaalde opmaak. Hiervoor kan in het veld ‘Webwinkel beschrijving 1’ en ‘Webwinkel beschrijving 2’ bij het artikel (in de functie Artikelen (MARTIK)) gebruik gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

 • [[strong]]xxxx[[/strong]] – accentueren van tekst
 • [[em]]xxxx[[/em]] – cursief afdrukken van tekst

Tevens is het mogelijk om links naar externe pagina’s, functies en (interne) pagina’s in de tekst op te nemen:

 • [[link=url]]xxxx[[/link]] – hyperlink naar externe internetpagina (‘url’ vervangen door de link)
 • [[page=paginanummer]]xxxx[[/page]] – hyperlink naar interne pagina (‘paginanummer’ vervangen door nummer van de pagina)
 • [[function=functienaam]]xxxx[[/function]] – hyperlink naar functie (‘functienaam’ vervangen door de code van de functie)

De link naar een (interne) pagina of een functie zijn in deze versie toegevoegd.

CRM
Nieuwe functies voor resultaten webformulieren

Er zijn in deze versie nieuwe functies toegevoegd, waarmee de resultaten op webformulieren op een eenvoudige manier kunnen worden benaderd. Voor elk webformulier is een aparte functie beschikbaar (MEQR01 t/m MEQR99). Het is hierdoor ook mogelijk geworden om grafische rapportages op de resultaten van webformulieren te maken.

Document Management
Documenten bij externe declaratieregels vastleggen

In deze versie is het mogelijk geworden om documenten bij externe declaratieregels vast te leggen. De documenten kunnen met de functies Declaraties (extern) (MDECLE) en Declaratieregels (extern) (IDECRG) op dezelfde wijze als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Financieel
Naam opdrachtgever in betaal-/incassobestanden instellen

Standaard wordt de naam zoals die is vastgelegd in de functie Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF), opgenomen in de betaal- en incassobestanden die met het systeem kunnen worden aangemaakt. In deze versie is het mogelijk geworden om de ‘Naam opdrachtgever’ per Bank (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) in te stellen, waardoor het mogelijk is om:

 • voor verschillende afdelingen die onder hetzelfde bedrijf ressorteren, toch verschillende namen te kunnen gebruiken in de betaal- en incasso-opdrachtbestanden
 • voor de bank een andere naam te hanteren dan intern wordt gebruikt (officiële naam versus handelsnaam).
Bepaling land voor btw-aangifte verkoopfacturen

Bij de Parameters Debiteuren (MDBPAR) is het veld ‘Bepaling land voor btw-aangifte verkoopfacturen’ toegevoegd, waarmee kan worden ingesteld of de debiteur òf de hoofddebiteur bepalend is voor het land in de btw-aangifte. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om de verkopen aan buitenlandse debiteuren zonder btw-nummer in de btw-aangifte onder rubriek 1 – ‘Prestaties binnenland’ te laten vallen (i.p.v. rubriek 3 – ‘Prestaties naar of in het buitenland’). Voorheen werd altijd het land van de debiteur gebruikt.

Bankrekeningnummers omnummeren naar IBAN/BIC (t.b.v. SEPA)

In verband met de Europese Incasso moeten de Nederlandse rekeningnummers worden omgezet naar het IBAN-formaat. Via de website www.ibanbicservice.nl is het mogelijk om van Nederlandse rekeningnummers de bijbehorende IBAN en BIC te vinden. Dit kan zowel door het invoeren van een enkel rekeningnummer als door middel van het opsturen van een bestand met meerdere Nederlandse rekeningnummers. Voor dit laatste moet u zich overigens eerst registreren bij deze website. Deze service wordt ondersteund door de Nederlandse banken.

Er is in deze versie een nieuwe functie Exporteren Bank-/Girorekeningnummers Diverse Tabellen (VEXBGX) beschikbaar gekomen, waarmee de bankrekeningnummers zoals die bij de Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF), Medewerkers (MPERSO), Periodiekcodes (MPERKD) en Basisgegevens Periodieken (MPERIO) zijn vastgelegd, kunnen worden geëxporteerd. Via de bovengenoemde website kan het bestand vervolgens worden omgenummerd. Hierna kunnen de IBAN- en BIC-nummers met de nieuwe functie Importeren IBAN/BIC Diverse Tabellen (VIMIBX) worden verwerkt in de diverse tabellen.

Voor het omzetten van de bankrekeningnummers bij crediteuren en debiteuren zijn al geruime tijd speciale functies beschikbaar.

Rentenota’s

Een rentenota kan als een soort boete worden gezien, die in rekening wordt gebracht wanneer facturen te laat worden betaald. Het betreft het bedrag aan rente wat men misloopt doordat men het factuurbedrag te laat binnen krijgt en wat dus wordt doorberekend aan de betreffende debiteur. Per debiteur kan worden ingesteld of er rentenota’s gemaakt moeten kunnen worden.

Het is in de praktijk wenselijk gebleken dat bepaalde openstaande posten kunnen worden uitgesloten van opname op de rentenota. Om die reden is in de functie Openstaande Posten (Debiteuren) (MWZOPD) het veld ‘Op rentenota’ toegevoegd, zodat per post kan worden bepaald of deze op de rentenota moet worden opgenomen.

Diverse kolommen in browser met activadelen toegevoegd

In de browser met Vast actiefdelen (MVADLN) zijn ter informatie de volgende kolommen toegevoegd:

 • ‘Aantal oorspronkelijk’
 • ‘Aanschafwaarde oorspronkelijk’
 • ‘Aantal gedesinvesteerd’
 • ‘Aanschafwaarde gedesinvesteerd’
 • ‘Afgeschreven bij desinvestering’
 • ‘Boekwaarde desinvestering’
 • ‘Bedrag desinvestering’
 • ‘Boekwinst/verlies desinvestering’
 • ‘Aantal totaal’
 • ‘Afgeschreven totaal’
 • ‘Restwaarde totaal’
 • ‘Restwaarde’
 • ‘Restwaarde bij desinvestering’.

Ook de vergelijkbare browser in de functie Vaste Activa (MVAKTI) is hierop aangepast.

Regels conditioneel afdrukken

Bij de Regelindelingen (MREGEL) is het mogelijk geworden om aan te geven dat regels onder bepaalde condities moeten worden afgedrukt. Hiervoor zijn de volgende velden toegevoegd:

 • ‘Afdrukken’ (‘Altijd’, ‘Indien bedrag ongelijk aan’, ‘Indien bedrag groter dan’, ‘Indien bedrag groter of gelijk aan’, ‘Indien bedrag kleiner dan’ of ‘Indien bedrag kleiner of gelijk aan’)
 • ‘Conditie vergelijken met bedrag’ (bedrag)
 • ‘Conditie toepassen op’ (‘Minimaal één bedrag op de regel’ of ‘Alle bedragen op de regel’)
 • ‘Registers bijwerken bij niet afgedrukte regel’ (ja/nee).

Bij het conditioneel afdrukken van regels van type ‘Tekst’ kan met het veld ‘Kolomsoort’ worden aangegeven welke kolommen in de conditie moeten worden meegenomen. Alleen de kolommen waarbij in de functie Kolomindelingen (MKOLOM) de betreffende kolomsoort is vastgelegd, zullen in de vergelijking van de conditie worden meegenomen. De kolomsoorten kunnen met de nieuwe functie Kolomsoorten (MKLSRT) worden onderhouden.

Documenten bij externe declaratieregels vastleggen

In deze versie is het mogelijk geworden om documenten bij externe declaratieregels vast te leggen. De documenten kunnen met de functies Declaraties (extern) (MDECLE) en Declaratieregels (extern) (IDECRG) op dezelfde wijze als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Leden
Opzegreden kunnen wijzigen

In de functie Lidmaatschappen (MLEDEN) is de actie Opzegreden wijzigen toegevoegd, waarmee bij de beëindigde lidmaatschappen de opzegreden kan worden gewijzigd.

Logistiek
Korting over diverse kosten

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) is het veld ‘Korting over berekenen’ in de groep ‘Diverse kosten regels’ toegevoegd, waarmee kan worden ingesteld of de factuurkorting van de debiteur ook over de diverse kosten moet worden berekend. Standaard wordt de korting alleen over de verkochte/verhuurde artikelen berekend. Bij de Diverse Kostencodes (MKSTDV) kan in een nieuw veld de grootboekrekening worden ingesteld, waarop de korting moet worden geboekt.

Diverse kostencodes op factuur afdrukken

Met het nieuwe veld ‘Code afdrukken op factuur’ in de groep ‘Diverse kosten regels’ bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) is het mogelijk om in te stellen of de diverse kostencodes op de (concept)factuur moeten worden afgedrukt. Wanneer hiervoor niet wordt gekozen, zal alleen de omschrijving worden getoond.

Indicatie ‘verhuurcontract afdrukken’ bij orderregelsoort verwijderd

Het veld ‘Verhuurcontract afdrukken’ bij de Orderregelsoorten (MORRGS) is verwijderd, omdat deze instelling inmiddels nergens meer wordt gebruikt.

Creditnota’s materieelverhuur

Om creditnota’s op materieelverhuurorders beter te kunnen afhandelen, kan in de functie Orders (MORDER) bij de ordergegevens met een nieuw veld ‘Type correctie’ worden aangegeven wat voor soort correctie het betreft. Er kan hierbij worden gekozen voor: ‘Geen’ (default), ‘Foute prijs’ of ‘Te lange periode’).

Shortcut ‘Order’ toegevoegd

In de functie Informatie Orderregels Verhuur (IORDHU) is de shortcut Order toegevoegd, waarmee op een eenvoudige manier naar de betreffende (verhuur)order kan worden gegaan.

Onderwijs
Importeren planning

Enkele maanden geleden heeft Onderwijszorg Nederland (ONL) een overeenkomst gesloten met Nedercare voor de levering van Care4, een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Gezien het feit dat diverse onderwijsadviesbureaus die zijn aangesloten bij ONL, gebruik maken van AllSolutions QX2, heeft ONL aan AllSolutions gevraagd om in samenwerking met Nedercare een koppeling tussen beide systemen te realiseren.

In deze versie is het laatste interface-onderdeel beschikbaar gekomen, waarmee de planning uit Care4 kan worden geïmporteerd in AllSolutions QX2. Het betreft de functie Importeren Planning Care4 (VIMNCP).

Deze functionaliteit is overigens alleen beschikbaar voor de ONL-leden en zal alleen met toestemming van ONL worden geactiveerd. 

Projecten
Toelichting bij voorzieningen vastleggen

In deze versie is het mogelijk geworden om per voorziening die wordt getroffen voor een subproject of projectfase, een nadere ‘Toelichting’ vast te leggen.

Online aanmelding cursussen

Het is mogelijk geworden om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties de mogelijkheid hebben om zich online in te schrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch doorverwerkt in de cursusadministratie.

Met de functie Categorieën Webwinkel (MCATEG) kunnen de diverse categorieën waarop binnen het online cursusaanbod gezocht en gefilterd kan worden, worden gedefinieerd. De categorieën moeten hierbij worden gekenmerkt met webwinkeltype ‘Cursussen’. De categorieën die binnen de logistieke webwinkel kunnen worden gebruikt, behoren tot webwinkeltype ‘Artikelen’.

Met de functie Cursussen (MCURSU) kunnen aan een cursus één of meerdere categorieën worden gekoppeld. Daarnaast kan bij de cursus met een speciaal veld worden aangegeven of de cursus online aangeboden moet worden.

In Menu’s (MMENUS) kunnen webwinkel-onderdelen worden toegevoegd (als menuonderdeel). Per webwinkel-onderdeel kunnen één of meerdere categorieën worden toegekend. In het webwinkel-onderdeel worden alleen cursussen getoond die behoren tot één van de categorieën van het webwinkel-onderdeel.

In bovenstaand voorbeeld is een webwinkel-onderdeel gemaakt met daaraan gekoppeld de categorie ‘administratie & economie’. Bij binnenkomst worden alle cursussen behorende tot deze categorie in het webwinkel-onderdeel getoond. Aan de rechterkant kan vervolgens op de categorieën (HBO en MBO) verder gefilterd worden.

Aandachtspunt is dat nieuwe cursussen pas op de website naar voren komen, wanneer de metasearch-gegevens zijn bijgewerkt. Dagelijks wordt (aan het begin van de dag) deze dataset automatisch ook bijgewerkt, maar het kan wenselijk zijn om de dataset frequenter te actualiseren. Hiervoor kan de functie Bijwerken Metasearch-gegevens (VGENMS) worden gebruikt.

In de lijst met cursussen worden de volgende velden getoond:

‘Afbeelding’ (hoofdafbeelding cursus), ‘Omschrijving subproject’ (=cursus), ‘Cursusnummer’ (project- en subprojectnummer), ‘Verkorte beschrijving’, ‘Start- en einddatum’ en ‘Beschikbaarheid’ (‘Beschikbaar’, ‘Vol, op wachtlijst’ of ‘Vol, niet meer beschikbaar’).

Met de actie Meer info (of door te klikken op de afbeelding of de omschrijving van de cursus) is het mogelijk om de detailpagina van de cursus te raadplegen.

Op de detailpagina van de cursus worden de volgende velden getoond:

‘Omschrijving subproject’ (=cursus), ‘Cursusnummer’ (project- en subprojectnummer), ‘Afbeelding’ (hoofdafbeelding cursus), ‘Afbeeldingen 1 t/m 3’, ‘Start- en einddatum’, ‘Beschikbaarheid’ (‘Beschikbaar’, ‘Vol, op wachtlijst’ of ‘Vol, niet meer beschikbaar’), ‘Cursusbedrag’ (incl. en/of excl. btw), ‘Beschrijving detailpagina 1 t/m 3’. Het is mogelijk om de beschrijving op de detailpagina te voorzien van een bepaalde opmaak en hyperlinks (zie de helptekst bij de velden voor de mogelijkheden).

Met de actie/knop Aanmelden is het mogelijk om het online aanmeldingsformulier te starten. Het is alleen voor bekende relaties mogelijk om zich online in te schrijven voor een cursus. Hiervoor dient de relatie eerst in te loggen in het systeem. Bij de betreffende gebruiker zal de rol op relatie en de rol op debiteur moeten zijn ingesteld.

In het online aanmeldingsformulier zullen automatisch de persoons-, adres- en contactgegevens van de relatie worden getoond. De relatie heeft de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen zullen bij opslaan direct worden opgeslagen in het relatie- en/of debiteurbestand. De relatie zal daarnaast automatisch als deelnemer bij de betreffende cursus worden aangemaakt.

Het is mogelijk om bij de cursus het maximumaantal deelnemers vast te leggen. Daarnaast is het vanaf deze versie ook mogelijk om het maximumaantal deelnemers op de wachtlijst aan te geven. Bij het aanmaken van de deelnemer onder de cursus wordt met beide instellingen rekening gehouden. Zodra het maximumaantal deelnemers van de cursus is bereikt, zal de deelnemer automatisch op de wachtlijst worden geplaatst, mits er is ingesteld dat er met een wachtlijst wordt gewerkt. Zo niet, dan zal het voor de relatie niet mogelijk zijn zich in te schrijven voor de cursus.

Er zal automatisch een bevestigingsmail naar de deelnemer worden gestuurd. Deelnemers die definitief zijn ingeschreven en deelnemers die op de wachtlijst zijn gezet, kunnen hierbij verschillende mails krijgen. De tekst die in de e-mail moet worden opgenomen, kan worden ingesteld bij de Parameters Projecten (MPRPAR).

Het is mogelijk geworden om de detailpagina van een cursus rechtstreeks via een hyperlink te benaderen. De hyperlink kan bijvoorbeeld worden gebruikt op een externe site of in een e-mail, zodat personen direct naar een cursus kunnen worden geleid. De hyperlink die voor een cursus kan worden gebruikt, kan in de functie Cursussen (MCURSU) in het formulier worden geraadpleegd (veld ‘Online aanbod cursussen URL’).

Daarnaast is het mogelijk om een lijst met cursussen rechtstreeks via een hyperlink te starten. De hyperlink is als volgt opgebouwd:

http://URL site/?qvActie=launchmwshpc&categorieen=categorie(ën)&menuLabel=titel boven de lijst&qvSubmenu=menu

Er kunnen hierbij meerdere categorieën worden gebruikt; deze categorieën moeten dan met een komma van elkaar worden onderscheiden. Door aan het eind van de hyperlink een menu aan te geven, kan er automatisch aan de linkerkant een menu worden getoond.

Controle op maximumaantal deelnemers op wachtlijst

Per cursus is het mogelijk geworden om aan te geven hoeveel deelnemers er maximaal op de wachtlijst geplaatst mogen worden. Bij het invoeren van deelnemers wordt desgewenst automatisch gecontroleerd op de overschrijding van het maximumaantal. De cursusgegevens kunnen met de functie Cursussen (MCURSU) en de actie Cursusgegevens wijzigen in de browser met subprojecten worden onderhouden.

Telefoon- en mobiel nummer deelnemer

Bij de deelnemers van een cursus zijn in het formulier de volgende velden toegevoegd: ‘Telefoonnummer’ en ‘Nummer mobiel telefoon’. Wanneer de deelnemer is gekoppeld aan een relatie, zullen deze gegevens automatisch in het relatiebestand worden bijgewerkt.

Service en Onderhoud
Administratief gereedmelden werkorder

In de browser met Werkorders (MWORDE) is een shortcut Verantwoording beschikbaar, waarmee het mogelijk is om vanuit één browser alle verschillende soorten kosten (uren, kostencomponenten, artikelen en goederenafgiftes) te registreren op een werkorder. Daarnaast is het vanuit deze browser mogelijk om de werkopdracht af te drukken, de uren en kosten te verwerken en om de werkorder technisch gereed te melden. In deze versie is het mogelijk gemaakt om vanuit deze browser de werkorder administratief gereed te melden.

Diverse extra velden in sjabloon voor werkopdracht toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de werkopdracht van de werkorder kunnen vanaf deze versie de volgende velden worden gebruikt: ‘Contractcode’, ‘Omschrijving contract’, ‘Objecttekst’ (van de configuratie). In verband hiermee zijn in het sjabloon de blokken 1 t/m 3 toegevoegd. De documenten kunnen worden afgedrukt met de functie Afdrukken Werkopdrachten (VWOPDR).

Diverse extra velden in sjabloon voor opdrachtbevestiging werkorder toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de opdrachtbevestiging van de werkorder kunnen vanaf deze versie de volgende velden worden gebruikt: ‘Contractcode’, ‘Omschrijving contract’, ‘Configuratienummer’, ‘Serienummer’, ‘Omschrijving configuratie’, ‘Aanvullende omschrijving configuratie’, ‘Objecttekst’ (van de configuratie). In verband hiermee zijn in het sjabloon de blokken 1 en 2 toegevoegd. De documenten kunnen worden afgedrukt met de functie Afdrukken Opdrachtbevestigingen Werkorders (VWOOPV).

Diverse extra velden in sjabloon voor (concept)factuur werkorder toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de (concept)factuur van de werkorder kunnen vanaf deze versie de volgende velden worden gebruikt: ‘Contractcode’, ‘Omschrijving contract’, ‘Objecttekst’ (van de configuratie). In verband hiermee zijn in het sjabloon de blokken 30 en 31 toegevoegd.