Kaderfuncties toegevoegd

In de browser met Lidmaatschappen (MLEDEN) is een shortcut Kaderfuncties toegevoegd, waarmee u kunt vastleggen welke (kader)functies het lid binnen een of meerdere kaderorganen heeft. U kunt hierbij tevens de periode aangeven en u kunt een functie als ‘primaire functie’ kenmerken.

De verschillende organen kunt u vastleggen in de functie Kaderorganen (MKDROR), waarbij u per kaderorgaan ook een soort en status kunt invoeren. Deze laatste gegevens beheert u met de functies Soorten Kaderorganen (MKDRSR) en Statussen Kaderorganen (MKDRST). De functies die binnen een kaderorgaan kunnen worden uitgeoefend, legt u vast in de functie Kaderfuncties (MKDRFN).

Bij de Mailing-runs (MMAILP) kunt u op basis van deze gegevens een mailingselectie uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een mailing genereren naar alle leden binnen een kaderorgaan, of een mailing naar een bepaalde functie (bijvoorbeeld: ‘voorzitters’) bij verschillende kaderorganen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16