Filter op ‘subafdeling’ toegevoegd
Aanmaken urenregels via formulier verbeterd
Subafdeling toegevoegd
Selectie op registrerende afdeling bij afdrukken weekstaat verwijderd
Detaillering ‘Medewerkersniveau’ bij informatiebrowser verzuimuren
Extra kolommen in informatiebrowser met urenregels toegevoegd
Browser Informatie Weekstaten met Omissie
Urenregistratie aantekeningen