Nieuw! Documenten bij (cursus)deelnemers opslaan
Snel en gemakkelijk projectfactuur afdrukken
Nieuwe alerts voor (sub)projecten/projectfasen
Velden toegevoegd in de ‘Online Cursusaanmeldingen’
Nieuwe prijsafspraak op basis van ‘Opdrachtgever’
Nieuw! Directe link naar online aanmeldformulier cursus/evenement
Naam van de cursus/evenement als titel in online aanmeldformulier
Online aanmeldingen cursus laten vervallen
Gegevens organisatie/werkgever bij cursusdeelnemer vastleggen
Nieuw! Relaties per e-mail uitnodigen voor cursus of evenement